Ένδυμα Αξιωματικών

ΕΝΔΥΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8
ΕΝΔΥΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟΛΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8α (θερινή) 8γ (θερινή)