Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME, χορηγεί 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4272/2014, χορηγεί 9 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στους νοσηλευτές/τριες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Το Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Φαρµακοποιών (Ι.∆.Ε.Ε.Α.Φ.). χορηγεί 18 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  στους φαρμακοποιούς που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.