Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

 

Για online υποβολή Περιλήψεων παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών: 20 Σεπτεμβρίου 2022

Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών: 15 Οκτωβρίου 2022

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15 Οκτωβρίου 2022

 

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούµε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

• Η περίληψη (αυστηρά µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. Το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή doc/docx (word).

• Αρχίστε τη δακτυλογράφηση στο αρχείο (word) γράφοντας:

1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.

2. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Σκοπός, υλικό και µέθοδοι, αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Να µην συµπεριληφθεί βιβλιογραφία.

 • Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σώμα της περίληψης (αρχείο word) οι συγγραφείς και τα ιδρύματα. Η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής. Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι 6 (έξι) συγγραφείς και για τις πολυκεντρικές μελέτες 8 (οκτώ) συγγραφείς. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει δικαίωμα περικοπής των υπεράριθμων συγγραφέων.
   
 • Ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής και ανεβάστε το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο.
   
 • Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).
   
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
   
 • Οι περιλήψεις που θα υποβάλονται με email ή fax δεν θα γίνονται δεκτές.
   
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
   
 • Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον 2 εκ των συγγραφέων.
   
 • Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.

 

Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συνεδρίου στο site www.globalevents.gr

• Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2022. Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία στο τηλ.: 2310 247743.